UW MEM-C Logo Washington's Materials Research Science and Engineering Center (MRSEC)

Publications

Sorry, no publications matched your search
 1. Mechanoredox Catalysis Enables a Sustainable and Versatile Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization Process

  Progyateg Chakma, Sarah M. Zeitler, Fábio Baum, Jiatong Yu, Waseem Shindy, Lilo D. Pozzo, Matthew Ross Golder
 2. Dynamical criticality of spin-shear coupling in van der Waals antiferromagnets

  Zhou, Faran; Hwangbo, Kyle; Zhang, Qi; Wang, Chong; Shen, Lingnan; Zhang, Jiawei; Jiang, Qianni; Zong, Alfred; Su, Yifan; Zajac, Marc; Ahn, Youngjun; Walko, Donald A.; Schaller, Richard D.; Chu, Jiun-Haw; Gedik, Nuh; Xu, Xiaodong; Xiao, Di; and Wen, Haidan
 3. Topological current divider in a Chern insulator junction

  Ovchinnikov, Dmitry; Cai, Jiaqi; Lin, Zhong; Fei, Zaiyao; Liu, Zhaoyu; Cui, Yong-Tao; Cobden, David H.; Chu, Jiun-Haw; Chang, Cui-Zu; Xiao, Di; Yan, Jiaqiang; and Xu, Xiaodong
 4. Gate-Tunable Proximity Effects in Graphene on Layered Magnetic Insulators

  Tseng, Chun-Chih; Song, Tiancheng; Jiang, Qianni; Lin, Zhong; Wang, Chong; Suh, Jaehyun; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; McGuire, Michael A.; Xiao, Di; Chu, Jiun-Haw; Cobden, David H.; Xu, Xiaodong; Yankowitz, Matthew
 5. Understanding External Pressure Effects and Interlayer Orbital Exchange Pathways in the Two-Dimensional Magnet─Chromium Triiodide

  Beck, Ryan A.; Sun, Shichao; Xu, Xiaodong; Gamelin, Daniel R.; Cao, Ting; and Li, Xiaosong
 6. Optically Detected Magnetic Resonance Spectroscopy of Cu-doped CdSe and Cu-based CuInS2 Colloidal Quantum Dots

  Harchol, A.; Barak, Y.; Hughes, K. E.; Hartstein, K. H.; Jöbsis, H. j.; Prins, P. T.; de Mello Donega, C.; Gamelin, D. R.; Lifshitz, E.
 7. Photoinduced Charge Transfer from Quantum Dots Measured by Cyclic Voltammetry

  Micaela K. Homer, Ding-Yuan Kuo, Florence Y. Dou, and Brandi M. Cossairt
 8. Defect Structure in Quantum-Cutting Yb3+-Doped CsPbCl3 Perovskites Probed by X-Ray Absorption and Atomic Pair Distribution Function Analysis

  Kluherz, K. T.; Mergelsberg, S. T.; Sommer, D. E.; Roh, J. Y. D.; Saslow, S. A.; Biner, D.; Krämer, K. W.; Dunham, S. T.; De Yoreo, J. J.; Gamelin, D. R.
 9. Direct Patterning of Perovskite Nanocrystals on Nanophotonic Cavities with Electrohydrodynamic Inkjet Printing

  Cohen, Theodore A.; Sharp, David; Kluherz, Kyle T.; Chen, Yueyang; Munley, Christopher; Anderson, Rayne T.; Swanson, Connor J.; De Yoreo, James J.; Luscombe, Christine K.; Majumdar, Arka; Gamelin, Daniel R.; Mackenzie, J. Devin
 10. High-throughput and data driven strategies for the design of deep-eutectic solvent electrolytes

  Jaime Rodriguez Jr., Maria Politi, Stuart Adler, David Beck and Lilo Pozzo
 11. Light-Induced Ferromagnetism in Moiré Superlattices

  Wang, X.; Xiao, C.; Park, H.; Zhu, J.; Wang, C.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Yan, J.; Xiao, D.; Gamelin, D. R.; Yao, W.; Xu, X.
 12. Electric control of a canted-antiferromagnetic Chern insulator

  Cai, Jiaqi: Ovchinnikov, Dmitry: Fei, Zaiyao; He, Minhao; Song, Tiancheng; Lin, Zhong; Wang, Chong; Cobden, David; Chu, Jiun-Haw; Cui, Yong-Tao; Chang, Cui-Zu; Xiao, Di; Yan, Jiaqiang; Xu, Xiaodong
 13. Surface photogalvanic effect in Weyl semimetals

  Steiner, J. F.; Andreev, A. V.; Breitkreiz, M.
 14. Long-range transport of 2D excitons with acoustic waves

  Peng, Ruoming; Ripin, Adina; Ye, Yusen; Zhu, Jiayi; Wu, Changming; Lee, Seokhyeong; Li, Huan; Taniguchi, Takashi; Watanabe, Kenji; Cao, Ting; Xu, Xiaodong; Li, Mo
 15. Hydrodynamic thermoelectric transport in Corbino geometry

  Li, Songci; Levchenko, Alex; Andreev, A., V.
 16. Defect Induced Magnetic Skyrmion in Two-Dimensional Chromium Tri-Iodide Monolayer

  Beck, Ryan. B.; Lu, Lixin.; Sushko, Peter. V.; Xu, Xiaodong.; Li, Xiaosong.
 17. Integrated Quantum Nanophotonics with Solution-Processed Materials

  Chen, Y., Sharp, D., Saxena, A., Nguyen, H., Cossairt, B.M. and Majumdar, A
 18. Ubiquitous Near-Band-Edge Defect State in Rare-Earth-Doped Lead-Halide Perovskites

  Milstein, T. J.; Roh, J. Y. D.; Jacoby, L. M.; Crane, M. J.; Sommer, D. E.; Dunham, S. T.; Gamelin, D. R
 19. Negative critical currents in single-channel Josephson junctions

  A.V. Rozhkov, Tony Liu, A.V. Andreev, B.Z. Spivak
 20. Hydrodynamic electron transport in graphene Hall-bar devices

  Songci Li, A. V. Andreev, Alex Levchenko
 21. Reduced photothermal heating in diamonds enriched with H3 point defects

  Chaman Gupta, Anupum Pant, Xiaojing Xia, Greg Felsted, Katharina Senkalla, Scott T. Dunham, Fedor Jelezko, Peter J. Pauzauskie
 22. Ubiquitous Near-Band-Edge Defect State in Rare-Earth-Doped Lead-Halide Perovskites

  Milstein, T. J.; Roh, J. Y. D.; Jacoby, L. M.; Crane, M. J.; Sommer, D. E.; Dunham, S. T.; Gamelin, D. R.
 23. Conjugated Metal−Organic Macrocycles: Synthesis, Characterization, and Electrical Conductivity

  Leo B. Zasada, Lorenzo Guio, Austin A. Kamin, Diwash Dhakal, Madison Monahan, Gerald T. Seidler, Christine K. Luscombe, and Dianne J. Xiao
 24. Coherent Spin Dynamics in Vapor-Deposited CsPbBr3 Perovskite Thin Films

  Jacoby, Laura M.; Crane, Matthew J.; Gamelin, Daniel R.
 25. Uncovering the Influence of Ni2+ Doping in Lead-Halide Perovskite Nanocrystals Using Optically Detected Magnetic Resonance Spectroscopy

  Yahel Barak, Itay Meir, Joanna Dehnel, Faris Horani, Daniel R. Gamelin, Arthur Shapiro, and Efrat Lifshitz
 26. Universal machine learning framework for defect predictions in zinc blende semiconductors

  Arun Mannodi-Kanakkithodi, Xiaofeng Xiang, Laura Jacoby, Robert Biegaj, Scott T. Dunham, Daniel R. Gamelin, Maria K.Y. Chan
 27. Correlation-driven electronic reconstruction in FeTe1−xSex

  Jianwei Huang, Rong Yu, Zhijun Xu, Jian-Xin Zhu, Ji Seop Oh, Qianni Jiang, Meng Wang, Han Wu, Tong Chen, Jonathan D. Denlinger, Sung-Kwan Mo, Makoto Hashimoto, Matteo Michiardi, Tor M. Pedersen, Sergey Gorovikov, Sergey Zhdanovich, Andrea Damascelli, Genda Gu, Pengcheng Dai, Jiun-Haw Chu, Donghui Lu, Qimiao Si, Robert J. Birgeneau & Ming Yi
 28. Consensus statement: Standardized reporting of power-producing luminescent solar concentrator performance

  Chenchen Yang, Harry A. Atwater, Marc A. Baldo, Derya Baran, Christopher J. Barile, Miles C. Barr, Matthew Bates, Moungi G. Bawendi, Matthew R. Bergren, Babak Borhan, Christoph J. Brabec, Sergio Brovelli, Vladimir Bulović, Paola Ceroni, Michael G. Debije, Jose-Maria Delgado-Sanchez, Wen-Ji Dong, Phillip M. Duxbury, Rachel C. Evans, Stephen R. Forrest, Daniel R. Gamelin, Noel C. Giebink, Xiao Gong, Gianmarco Griffini, Fei Guo, Christopher K. Herrera, Anita W.Y. Ho-Baillie, Russell J. Holmes, Sung-Kyu Hong, Thomas Kirchartz, Benjamin G. Levine, Hongbo Li, Yilin Li, Dianyi Liu, Maria A. Loi, Christine K. Luscombe, Nikolay S. Makarov, Fahad Mateen, Raffaello Mazzaro, Hunter McDaniel, Michael D. McGehee, Francesco Meinardi, Amador Menéndez-Velázquez, Jie Min, David B. Mitzi, Mehdi Moemeni, Jun Hyuk Moon, Andrew Nattestad, Mohammad K. Nazeeruddin, Ana F. Nogueira, Ulrich W. Paetzold, David L. Patrick, Andrea Pucci, Barry P. Rand, Elsa Reichmanis, Bryce S. Richards, Jean Roncali, Federico Rosei, Timothy W. Schmidt, Franky So, Chang-Ching Tu, Aria Vahdani, Wilfried G.J.H.M. van Sark, Rafael Verduzco, Alberto Vomiero, Wallace W.H. Wong, Kaifeng Wu, Hin-Lap Yip, Xiaowei Zhang, Haiguang Zhao, Richard R. Lunt
 29. Ferromagnetism and Spin-Polarized Luminescence in Lead-Free CsEuCl3 Perovskite Nanocrystals and Thin Films

  Kelly M. Walsh, Kimo Pressler, Matthew J. Crane, and Daniel R. Gamelin
 30. Reversible strain-induced magnetic phase transition in a van der Waals magnet

  John Cenker, Shivesh Sivakumar, Kaichen Xie, Aaron Miller, Pearl Thijssen, Zhaoyu Liu, Avalon Dismukes, Jordan Fonseca, Eric Anderson, Xiaoyang Zhu, Xavier Roy, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, Ting Cao & Xiaodong Xu
 31. Evidence for equilibrium exciton condensation in monolayer WTe2

  Bosong Sun, Wenjin Zhao, Tauno Palomaki, Zaiyao Fei, Elliott Runburg, Paul Malinowski, Xiong Huang, John Cenker, Yong-Tao Cui, Jiun-Haw Chu, Xiaodong Xu, S. Samaneh Ataei, Daniele Varsano, Maurizia Palummo, Elisa Molinari, Massimo Rontani, David H. Cobden
 32. Organic building blocks at inorganic nanomaterial interfaces

  Huang, Y.; Cohen, T.A.; Sperry, B.M.; Larson, H.; Nguyen, H.A.; Homer, M.K.; Dou, F.; Jacoby, L.M.; Cossairt, B.M.; Gamelin, D.R.; Luscombe, C.K.
 33. Direct visualization of magnetic domains and moire magnetism in twisted 2D magnets

  Song, Tiancheng; Sun, Qi-Chao; Anderson, Eric; Wang, Chong; Qian, Jimin; Taniguchi, Takashi; Watanabe, Kenji; McGuire, Michael A.; Stohr, Rainer; Xiao, Di; Cao, Ting; Wrachtrup, Jorg; Xu, Xiaodong
 34. Green syntheses of stable and efficient organic dyes for organic hybrid light-emitting diodes

  Huang, Yunping; Cohen, Theodore A.; Sommerville, Parker J. W.; Luscombe, Christine K.
 35. The transport–structural correspondence across the nematic phase transition probed by elasto X-ray diffraction

  Joshua J. Sanchez, Paul Malinowski, Joshua Mutch, Jian Liu, J.-W. Kim, Philip J. Ryan & Jiun-Haw Chu
 36. Chirality-dependent topological states in twisted double bilayer graphene

  He, M.; Cai, J.; Zhang, Y.; Liu, Y.; Li, Y.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Cobden, D. H.; Yankowitz, M.; Xu, X.
 37. Strongly anisotropic antiferromagnetic coupling in EuFe2As2 revealed by stress detwinning

  Sanchez, Joshua J.; Fabbris, Gilberto; Choi, Yongseong; Shi, Yue; Malinowski, Paul; Pandey, Shashi; Liu, Jian; Mazin, I. I.; Kim, Jong-Woo; Ryan, Philip; Chu, Jiun-Haw
 38. Observation of Giant Optical Linear Dichroism in a Zigzag Antiferromagnet FePS3

  Qi Zhang, Kyle Hwangbo, Chong Wang, Qianni Jiang, Jiun-Haw Chu, Haidan Wen, Di Xiao, and Xiaodong Xu
 39. Determination of the Spin Axis in Quantum Spin Hall Insulator Candidate Monolayer WTe2

  Zhao, Wenjin; Runburg, Elliott; Fei, Zaiyao; Mutch, Joshua; Malinowski, Paul; Sun, Bosong; Huang, Xiong; Pesin, Dmytro; Cui, Yong-Tao; Xu, Xiaodong; Chu, Jiun-Haw; and Cobden, David H
 40. Spin photovoltaic effect in magnetic van der Waals heterostructures

  T. Song, E. Anderson, M. Wei-Yuan T, K. Seyler, T. Taniguchi, K. Watanabe, M. A. McGuire, X. Li, T. Cao, D. Xiao, W. Yao, X. Xu
 41. SINDy-BVP: Sparse identification of nonlinear dynamics for boundary value problems

  Shea, Daniel E. and Brunton, Steven L. and Kutz, J. Nathan
 42. Giant magnetoconductivity in noncentrosymmetric superconductors

  M. Smith, A. V. Andreev, and B. Z. Spivak
 43. Designing artificial two-dimensional landscapes via atomic-layer substitution

  Yunfan Guo, Yuxuan Lin, Kaichen Xie, Biao Yuan, Jiadi Zhu, Pin-Chun Shen, Ang-Yu Lu, Cong Su, Enzheng Shi, Kunyan Zhang, Changan HuangFu, Haowei Xu, Zhengyang Cai, Ji-Hoon Park, Qingqing Ji, Jiangtao Wang, Xiaochuan Dai, Xuezeng Tian, Shengxi Huang, Letian Dou, Liying Jiao, Ju Li, Yi Yu, Juan-Carlos Idrobo, Ting Cao, Tomás Palacios, and Jing Kong
 44. Impact of Surface and Laser-induced Noise on the Spectral Stability of Implanted Nitrogen-vacancy Centers in Diamond

  Srivatsa Chakravarthi, Christian Pederson, Zeeshawn Kazi, Andrew Ivanov, and Kai-Mei C. Fu
 45. Tuning the Interfacial Stoichiometry of InP Core and InP/ZnSe Core/Shell Quantum Dots

  Nayon Park, Forrest W. Eagle, Asher J. DeLarme, Madison Monahan, Talia LoCurto, Ryan Beck, Xiaosong Li, and Brandi M. Cossairt
 46. Hydrothermal Synthesis of Yb3+: LuLiF4 Microcrystals and Laser Refrigeration of Yb3+: LuLiF4/Silicon-Nitride Composite Nanostructures

  Elena A. Dobretsova, Xiaojing Xia, Anupum Pant, Matthew B. Lim, Michael C. De Siena, Kirill N. Boldyrev, Anastasia D. Molchanova, Nadezhda N. Novikova, Sergei A. Klimin, Marina N. Popova, Yueyang Chen, Arka Majumdar, Daniel R. Gamelin, Peter J. Pauzauskie
 47. Tunable Band-Edge Potentials and Charge Storage in Colloidal Tin-Doped Indium Oxide (ITO) Nanocrystals

  Jose J. Araujo, Carl K. Brozek, Hongbin Liu, Anna Merkulova, Xiaosong Li, and Daniel R. Gamelin
 48. Orientation of Individual Anisotropic Nanocrystals Identified by Polarization Fingerprint

  Severin Lorenz, Jan Bieniek, Christian S. Erickson, Daniel R. Gamelin, Rachel Fainblat, and Gerd Bacher
 49. Moiré Trions in MoSe2/WSe2 Heterobilayers

  Xi Wang, Jiayi Zhu, Kyle L. Seyler, Pasqual Rivera, Huiyuan Zheng, Yingqi Wang, Minhao He, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Daniel R. Gamelin, Wang Yao, Xiaodong Xu
 50. Defect-Induced Magnetic Skyrmion in a Two-Dimensional Chromium Tri-Iodide Monolayer

  Ryan A. Beck, Lixin Lu, Peter V. Sushko, Xiaodong Xu, Xiaosong Li
 51. Anomaly-Induced sound Absorption in Weyl Semimetals

  Ohad Antebi, D. A. Pesin, A. V. Andreev, Roni Ilan
 52. Extraction of Instantaneous Frequencies and Amplitudes in Nonstationary Time-Series Data

  Daniel E. Shea; Rajiv Giridharagopal; David S. Ginger; Steven L. Brunton; J. Nathan Kutz
 53. Laser-Driven Growth of Semiconductor Nanowires from Colloidal Nanocrystals

  Elena P. Pandres, Matthew J. Crane, E. James Davis, Peter J. Pauzauskie, and Vincent C. Holmberg
 54. Unraveling Strain Gradient Induced Electromechanical Coupling in Twisted Double Bilayer Graphene Moiré Superlattices

  Li, Y., Wang, X., Tang, D., Wang, X., Watanabe, K., Taniguchi, T., Gamelin, D. R., Cobden, D. H., Yankowitz, M., Xu, X., Li, J.
 55. Magnetic Domains and Domain Wall Pinning in Atomically Thin CrBr3 Revealed by Nanoscale Imaging

  Qi-Chao Sun, Tiancheng Song, Eric Anderson, Andreas Brunner, Johannes Förster, Tetyana Shalomayeva, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Joachim Gräfe, Rainer Stöhr, Xiaodong Xu & Jörg Wrachtrup
 56. Modular Zwitterion-Functionalized Poly(Isopropyl Methacrylate) Polymers for Hosting Luminescent Lead-Halide Perovskite Nanocrystals

  Cohen, T. A.; Huang, Y.; Bricker, N. A.; Juhl, C. S.; Milstein, T. J.; Mackenzie, J. D.; Luscombe, C. K.; Gamelin, D. R.
 57. Imaging Graphene Moiré Superlattices via Scanning Kelvin Probe Microscopy

  Junxi Yu, Rajiv Giridharagopal, Yuhao Li, Kaichen Xie, Jiangyu Li, Ting Cao, Xiaodong Xu, and David S. Ginger
 58. The impact of 2H9/2 4I13/2 Emission from Er3+ Ions on Ratiometric Optical Temperature Sensing with Yb3+/Er3+ Co-Doped Upconversion Materials

  Xia, X.; Volpi, A.; Roh, J. Y. D.; De Siena, M. C.; Gamelin, D. R.; Hehlen, M.; Pauzauskie, P. J.
 59. Intertwined Topological and Magnetic Orders in Atomically Thin Chern Insulator MnBi2Te4

  Dmitry Ovchinnikov, Xiong Huang, Zhong Lin, Zaiyao Fei, Jiaqi Cai, Tiancheng Song, Minhao He, Qianni Jiang, Chong Wang, Hao Li, Yayu Wang, Yang Wu, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, Jiaqiang Yan, Cui-Zu Chang, Yong-Tao Cui, Xiaodong Xu
 60. Highly Anisotropic Excitons and Multiple Phonon Bound States in a Van der Waals Antiferromagnetic Insulator.

  Kyle Hwangbo, Qi Zhang, Qianni Jiang, Yong Wang, Jordan Fonseca, Chong Wang, Geoffrey M. Diederich, Daniel R. Gamelin, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, Wang Yao & Xiaodong Xu
 61. Bismuth-doping Alters Structural Phase Transitions in Methylammonium Lead Tribromide Single Crystals

  Erin Jedlicka, Jian Wang, Joshua Mutch, Young-Kwang Jung, Preston Went, Joseph Mohammed, Mark Ziffer, Rajiv Giridharagopal, Aron Walsh, Jiun-Haw Chu, and David S. Ginger
 62. Surface Chemistry and Quantum Dot Luminescence: Shell Growth, Atomistic Modification, and Beyond

  Forrest W. Eagle, Nayon Park, Melanie Cash, and Brandi M. Cossairt
 63. Surface Modification of Black Phosphorus with Group 13 Lewis Acids for Ambient Protection and Electronic Tuning

  Daniel Tofan, Yukako Sakazaki, Kendahl Walz Mitra, Ruoming Peng, Seokhyeong Lee, Mo Li, Alexandra Velian
 64. Highly Luminescent and Catalytically Active Suprastructures of Magic-sized Semiconductor Nanoclusters

  Woonhyuk Baek, Megalamane S. Bootharaju, Kelly M. Walsh, Sanghwa Lee, Daniel R. Gamelin & Taeghwan Hyeon
 65. Competing Correlated States and Abundant Orbital Magnetism in Twisted Monolayer-Bilayer Graphene

  Minhao He, Ya-Hui Zhang, Yuhao Li, Zaiyao Fei, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiaodong Xu, Matthew Yankowitz
 66. Ligand Pyrolysis during Air-Free Inorganic Nanocrystal Synthesis

  Breena M. Sperry and Christine K. Luscombe
 67. Hydrothermal Synthesis and Solid-State Laser Refrigeration of Ytterbium-Doped Potassium Lutetium Fluoride (KLF) Microcrystals

  Xia, X.; Pant, A.; Zhou, X.; Dobretsova, E. A.; Bard, A. B.; Lim, M. B.; Roh, J. Y. D.; Gamelin, D. R.; Pauzauskie, P. J.
 68. Imaging Topological Spin Structures Using Light-Polarization and Magnetic Microscopy

  Till Lenz, Georgios Chatzidrosos, Zhiyuan Wang, Lykourgos Bougas, Yannick Dumeige, Arne Wickenbrock, Nico Kerber, Jakub Zázvorka, Fabian Kammerbauer, Mathias Kläui, Zeeshawn Kazi, Kai-Mei C. Fu, Kohei M. Itoh, Hideyuki Watanabe, and Dmitry Budker
 69. Experimental Measurement of the Intrinsic Excitonic Wavefunction

  Michael K. L. Man, Julien Madéo, Chakradhar Sahoo, Kaichen Xie, Marshall Campbell, Vivek Pareek, Arka Karmakar, E Laine Wong, Abdullah Al-Mahboob, Nicholas S. Chan, David R. Bacon, Xing Zhu, Mohamed Abdelrasoul, Xiaoquin Li, Tony F. Heinz, Felipe H. da Jornada, Ting Cao, Keshav M. Dani
 70. Surface Functionalization of Black Phosphorus with Nitrenes: Identification of P=N Bonds Using Isotopic Labeling

  Kendahl Walz Mitra, Christine H. Chang, Michael P. Hanrahan, Jiaying Yang, Daniel Tofan, William M. Holden, Niranjan Govind, Gerald Seidler, Aaron J. Rossini, Alexandra Velian
 71. Directly Visualizing the Momentum-Forbidden Dark Excitons and Their Dynamics in Atomically Thin Semiconductors

  Julien Madéo, Michael K. L. Man, Chakradhar Sahoo, Marshall Campbell, Vivek Pareek, E. Laine Wong, Abdullah Al-Mahboob, Nicholas S. Chan, Arka Karmakar, Bala Murali Krishna Mariserla, Xiaoqin Li, Tony F. Heinz, Ting Cao, Keshav M. Dani
 72. Coherent Spin Precession and Lifetime-Limited Spin Dephasing in CsPbBr3 Perovskite Nanocrystals

  Matthew J. Crane, Laura M. Jacoby, Theodore A. Cohen, Yunping Huang, Christine K. Luscombe, and Daniel R. Gamelin
 73. Conductivity of Superconductors in the Flux Flow Regime

  M. Smith, A. V. Andreev, M. V. Feigel’man, B. Z. Spivak
 74. Electrically Tunable Correlated and Topological States in Twisted Monolayer-Bilayer Graphene

  Shaowen Chen, Minhao He, Ya-Hui Zhang, Valerie Hsieh, Zaiyao Fei, K. Watanabe, T. Taniguchi, David H. Cobden, Xiaodong Xu, Cory R. Dean & Matthew Yankowitz
 75. Yb3+ Speciation and Energy-Transfer Dynamics in Quantum-Cutting Yb3+-Doped CsPbCl3 Perovskite Nanocrystals and Single Crystals

  Joo Yeon D. Roh, Matthew D. Smith, Matthew J. Crane, Daniel Biner, Tyler J. Milstein, Karl W. Krämer, Daniel R. Gamelin
 76. Insight into the Spin Properties in Undoped and Mn-Doped CdSe/CdS-Seeded Nanorods by Optically Detected Magnetic Resonance

  Joanna Dehnel, Yahel Barak, Itay Meir, Adam K. Budniak, Anjani P. Nagvenkar, Daniel R. Gamelin, and Efrat Lifshitz
 77. Symmetry Breaking in Twisted Double Bilayer Graphene

  Minhao He, Yuhao Li, Jiaqi Cai, Yang Liu, K. Watanabe, T. Taniguchi, Xiaodong Xu, Matthew Yankowitz
 78. Using Redox Titrations to Probe the Role of Trivalent Impurity Ions in the Ferromagnetism of Colloidal EuS Nanocrystals

  Michael C. De Siena, Alexander G. Rachkov, Rachel Fainblat, Derak James, Sidney E. Creutz, Sarah L. Stoll, and Daniel R. Gamelin
 79. Hydrodynamic Electron Transport Near Charge Neutrality

  Songci Li, Alex Levchenko, and A. V. Andreev
 80. Suppression of Superconductivity by Anisotropic Strain near a Nematic Quantum Critical Point

  Paul Malinowski, Qianni Jiang, Joshua J. Sanchez, Joshua Mutch, Zhaoyu Liu, Preston Went, Jian Liu, Philip J. Ryan, Jong-Woo Kim & Jiun-Haw Chu
 81. Hierarchical Nanosheets Built from Superatomic Clusters: Properties, Exfoliation and Single-Crystal-to-Single-Crystal Intercalation

  Jonathan A. Kephart, Catherine G. Romero, Chun-Chih Tseng, Kevin J. Anderton, Matthew Yankowitz, Werner Kaminsky and Alexandra Velian
 82. Spectroscopic Signatures of the B and H4 Polyatomic Nitrogen Aggregates in Nanodiamond

  Ryan A. Beck, Lixin Lu, Alessio Petrone, Amanda C. Ong, Peter J. Pauzauskie, and Xiaosong Li
 83. Quantum Point Defects for Solid-State Laser Refrigeration

  Xiaojing Xia, Anupum Pant, Abbie S. Ganas, Fedor Jelezko, and Peter J. Pauzauskie
 84. Nematic Fluctuations in an Orbital Selective Superconductor Fe1+yTe1−xSex

  Qianni Jiang, Yue Shi, Morten H. Christensen, Joshua Sanchez, Bevin Huang, Zhong Lin, Zhaoyu Liu, Paul Malinowski, Xiaodong Xu, Rafael M. Fernandes, Jiun-Haw Chu
 85. Solid-State Laser Refrigeration at GPa Pressures

  Abbie G. Ganas, Elena A. Dobretsova, Anupum Pant, Baptiste Journaux, Xiaojing Xia, R. Greg Felsted, and Peter J. Pauzauskie
 86. The Spontaneous Elastoresistivity Coefficient within the Nematic Ordered Phase of Iron Pnictides

  J. J Sanchez, P. Malinowski, J. Mutch, J. Liu, J-W. Kim, P. J. Ryan, J.-H. Chu
 87. Metasurface Integrated Monolayer Exciton Polariton

  Yueyang Chen, Shengnan Miao, Tianmeng Wang, Ding Zhong, Abhi Saxena, Colin Chow, James Whitehead, Dario Gerace, Xiaodong Xu, Su-Fei Shi, and Arka Majumdar
 88. Signature for Non-Stoner Ferromagnetism in the van der Waals Ferromagnet Fe3GeTe2

  X. Xu, Y. W. Li, S. R. Duan, S. L. Zhang, Y. J. Chen, L. Kang, A. J. Liang, C. Chen, W. Xia, Y. Xu, P. Malinowski, X. D. Xu, J.-H. Chu, G. Li, Y. F. Guo, Z. K. Liu, L. X. Yang, and Y. L. Chen
 89. Seeded Growth of Nanoscale Semiconductor Tetrapods: Generality and the Role of Cation Exchange

  Enright M. J., Dou F. Y., Wu S., Rabe E. J., Monahan M., Friedfeld M. R., Schlenker C. W., Cossairt, B. M.
 90. Synthesis and Spectroscopy of Emissive, Surface-Modified, Copper-Doped Indium Phosphide Nanocrystals

  Mundy, M. E.; Eagle, F. W.; Hughes, K. E.; Gamelin, D. R.; Cossairt, B. M.
 91. Giant Band Splittings in EuS and EuSe Magnetic Semiconductor Nanocrystals

  Asuigui, D. R. C.; De Siena, M. C.; Fainblat, R.; James, D.; Gamelin, D. R.; Stoll, S. L.
 92. Microscopic Model of Stacking-Fault Potential and Exciton Wave Function in GaAs

  Durnev, M.; Glazov M. M.; Linpeng X.; Viitaniemi M. L. K.; Matthews B.; Spurgeon S. R.; Sushko P. V.; Wieck A. D.; Ludwig A.; Fu K.-M. C.
 93. Magnetic Proximity and Nonreciprocal Current Switching in a Monolayer WTe2 Helical Edge

  Zhao, W.; Fei, Z.; Song, T.; Choi, H. K.; Palomaki, T.; Sun, B.; Malinowski, P.; McGuire, A. M.; Chu, J.-H.; Xu, X.; Cobden, D. C.
 94. Measuring Equilibrium Binding at Quantum Dot Surfaces using Cyclic Voltammetry

  Henckel, D. A.; Enright, M. J.; Eslami, N. P.; Kroupa, D. M.; Gamelin, D. R.; Cossairt, B. M.
 95. Window into NV Center Kinetics via Repeated Annealing and Spatial Tracking of Thousands of Individual NV Centers

  Chakravarthi, S.; Moore, C.; Opsvig, A.; Pederson, C.; Hunt, E.; Ivanov, A.; Christen, I.; Dunham, S.; Fu, K.-M.
 96. Apparatus Design for Measuring of the Strain Dependence of the Seebeck Coefficient of Single Crystals

  Qian, T.; Mutch, J.; Wu, L.; Went, P.; Jiang, Q.; Malinowski, P.; Yang, J.; Chu, J.-H.
 97. Directed Exciton Magnetic Polaron Formation in a Single Colloidal Mn2+:CdSe/CdS Quantum Dot

  Lorenz, S.; Erickson, C.; Riesner, M.; Gamelin, D. R.; Fainblat, R.; Bacher, G.
 98. Valley Phonons and Exciton Complexes in a Monolayer Semiconductor

  He, M.; Rivera, P.; Tuan, D. V.; Wilson, N. P.; Yang, M.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Yan, J.; Mandrus, D. G.; Yu, H.; Dery, H.; Yao, W.; Xu, X.
 99. Layer-by-Layer Fabrication of 3D Hydrogel Structures using Open Microfluidics

  Lee, U. N.; Day, J. H.; Haack, A. J.; Bretherton, R. C.; Lu, W.; DeForest, C. A.; Theberge, A. B.; Berthier, E.
 100. Coupling of Photonic Crystal Cavity and Interlayer Exciton in 2D Heterobilayer

  Rivera, P.; Fryett, T. K.; Chen, Y.; Liu, C-H.; Ray, E.; Hatami, F.; Yan, J.; Mandrus, D.; Yao, W.; Majumdar, A.; Xu, X.
 101. Tunable temperature- and shear-responsive hydrogels based on poly(alkyl glycidyl ether)s

  Fellin, C.R., Adelmund, S.M., Karis, D.G., Shafranek, R.T., Ono, R.J., Martin, C.G., Johnston, T.G., DeForest, C.A. and Nelson, A
 102. High-Throughput Sequential Excitation for Nanoscale Mapping of Electrochemical Strain in Granular Ceria

  Huang, B.; Esfahani, E. N.; Yu, J.; Gerwe, B. S.; Adler, S. B.; Li, J.
 103. Effects of Zn2+ and Ga3+ on the Quantum Yield of Cluster-Derived InP Quantum Dots

  Friedfeld, M. R.; Stein, J. L.; Johnson, D. A.; Park, N.; Henry, N. A.; Enright, M. J.; Mocatta, D.; Cossairt, B. M.
 104. Effects of Surface Chemistry on the Photophysics of Colloidal InP Nanocrystals

  Hughes, K. E.; Stein, J. L.; Friedfeld, M. R.; Cossairt, B. M.; Gamelin, D. R.
 105. Theobromine and Direct Arylation: A Sustainable and Scalable Solution to Minimize Aggregation Caused Quenching

  Huang, Y.; Liu, Y.; Sommerville, P. J. W.; Kaminsky, W.; Ginger, D. S.; Luscombe, C. K.
 106. Switching 2D Magnetic States via Pressure Tuning of Layer Stacking

  Song, T.; Fei, Z.; Yankowitz, M.; Lin, Z.; Jiang, Q.; Hwangbo, K.; Zhang, Q.; Sun, B.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; McGuire, M. A.; Graf, D.; Cao, T.; Chu, J.-H.; Cobden, D. H.; Dean, C. R.; Xiao, D.; Xu, X.
 107. Organic Semiconductors at the University of Washington: Advancements in Materials Design and Synthesis and Toward Industrial Scale Production

  Huang, Y.; Elder, D. L.; Kwiram, A. L.; Jenekhe, S. A.; Jen, A. K. Y.; Dalton, L. R.; Luscombe, C. K.
 108. Spinodal Decomposition During Anion Exchange in Colloidal Mn2+-Doped CsPbX3 (X = Cl, Br) Perovskite Nanocrystals

  De Siena, M.C.; Sommer, D. E.; Creutz, S. E.; Dunham, S. T.; Gamelin, D. R.
 109. Visualizing Electrostatic Gating Effects in Two-Dimensional Heterostructures

  Nguyen, P.; Teutsch, N. C.; Wilson, N. P.; Kahn, J.; Xia, X.; Graham, A. J.; Kandyba, V.; Giampietri, A.; Barinov, A.; Constantinescu, G. C.; Yeung, N.; Hine, N. D. M.; Xu, X.; Cobden, D. H.; Wilson, N. R.
 110. Evidence for a Strain Tuned Topological Phase Transition in ZrTe5

  Mutch, J.; Chen, W-C.; Went, P.; Qian, T.; Wilson, I. Z.; Andreev, A.; Chen, C.-C., Chu, J.-H.
 111. Structural Diversity in Cesium Bismuth Halide Nanocrystals

  Creutz, S. E.; Liu, H.; Kaiser, M.E.; Li, X.; Gamelin, D. R.
 112. Single-Source Vapor Deposition of Quantum-Cutting Yb3+:CsPb(Cl1−xBrx)3 and Other Complex Metal-Halide Perovskites

  Crane, M. J.; Kroupa, D. M ; Roh, J. Y.; Anderson, R. T.; Smith, M. D.; Gamelin, D. R.
 113. Atomically Thin CrCl3: An In-Plane Layered Antiferromagnetic Insulator

  Cai, X.; Song, T.; Wilson, N. P.; Clark, G.; He, M.; Zhang, X.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Yao, W.; Xiao, D.; McGuire, M. A.; Cobden, D. C.; Xu, X.
 114. High Pressure, High Temperature Molecular Doping of Nanodiamond

  Crane, M. J.; Petrone, A.; Beck, R. A.; Lim, M.; Zhou, X.; Li, X.; Stroud, R. M.; Pauzauskie, P.
 115. Carboxylate Anchors Act as Exciton Reporters in 1.3 nm Indium Phosphide Nanoclusters

  Leger, J.; Friedfeld, M.; Beck, R.; Gaynor, J.; Petrone, A.; Li, X.; Cossairt, B. M.; Khalil, M.
 116. Quantum-Cutting Yb3+-Doped Perovskite Nanocrystals for Monolithic Bilayer Luminescent Solar Concentrators

  Cohen, T.; Milstein, T. J.; Kroupa, D. M.; Mackenzie, D.; Luscombe, C. K.; Gamelin, D. R.
 117. Imaging Quantum Spin Hall Edges in Monolayer WTe2

  Shi, Y.; Kahn, J.; Niu, B.; Fei, Z.; Sun, B.; Cai, X.; Francisco, B. A.; Wu, D.; Shen, Z. X.; Xu, X.; Cobden, D. H.; Cui, Y. T.
 118. Anion Exchange and the Quantum-Cutting Energy Threshold in Ytterbium-Doped CsPb(Cl1-xBrx)3 Perovskite Nanocrystals

  Milstein, T. J.; Kluherz, K. T.; Kroupa, D. M.; Erickson, C. S.; De Yoreo, J. J.; Gamelin, D. R.
 119. Voltage Control of a van der Waals Spin-Filter Magnetic Tunnel Junction

  Song, T.; Tu, W. Y.; Carnahan, C.; Cai, X.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; McGuire, M. A.; Cobden, D. H.; Xiao, D.; Yao, W.; Xu, X.
 120. Review on the Role of Polymers in Luminescent Solar Concentrators

  Li, Y.; Zhang, X.; Zhang, Y.; Dong, R.; Luscombe, C. K.
 121. Gate-Induced Superconductivity in a Monolayer Topological Insulator

  Sajadi, E.; Palomaki, T. A.; Fei, Z.; Zhao, W.; Bement, P.; Olsen, C.; Luescher, S.; Xu, X.; Folk, J. A.; Cobden, D. H.
 122. Electronic Structures and Spectroscopic Signatures of Silicon-Vacancy Containing Nanodiamonds

  Petrone, A.; Beck, R. A.; Kasper, J. M.; Li, X.; Huang, Y.; Crane, M. J.; Pauzauskie, P. J.
 123. Ultrathin van der Waals Metalenses

  Liu, C-H.; Zheng, J.; Colburn, S.; Fryett, T. K.; Chen, Y.; Xu, X.; Majumdar, A.
 124. Deterministic Positioning of Colloidal Quantum Dots on Silicon Nitride Nanobeam Cavities

  Chen, Y.; Ryou, A.; Friedfeld, M. R.; Fryett, T.; Whitehead, J.; Cossairt, B. M.; Majumdar, A.
 125. Probing Surface Defects of InP Quantum Dots Using Phosphorus Ka and Kb X-ray Emission Spectroscopy

  Stein, J. L.; Holden, W. M.; Venkatesh, A.; Mundy, M. E.; Rossini, A. J.; Seidler, G. T.; Cossairt, B. M.
 126. Two-Dimensional Itinerant Ising Ferromagnetism in Atomically thin Fe3GeTe2

  Fei, Z.; Huang, B.; Malinowski, P.; Wang, W.; Song, T.; Sanchez, J.; Yao, W.; Xiao, D.; Zhu, X.; May, A.; Wu, W.; Cobden, D. H.; Chu, J.; Xu, X.
 127. Ferroelectric Switching of a Two-Dimensional Metal

  Fei, Z.; Zhao, W.; Palomaki, T. A.; Sun, B.; Miller, M. K.; Zhao, Z.; Yan, J.; Xu, X.; Cobden, D. H.
 128. Giant Tunneling Magnetoresistance in Spin-Filter van der Waals Heterostructures

  Song, T.; Cai, X.; Tu, M. W.; Zhang, X.; Huang, B.; Wilson, N. P.; Seyler, K. L.; Zhu, L.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; McGuire, M. A.; Cobden, D. H.; Xiao, D.; Yao, W.; Xu, X.
 129. Interplay of Mobile Ions and Injected Carriers Creates Recombination Centers in Metal Halide Perovskites Under Bias

  Birkhold, S. T.; Precht, J. T.; Liu, H.; Giridharagopal, R.; Eperon, G. E.; Schmidt-Mende, L.; Li, X.; Ginger D. S.
 130. Soluble Supercapacitors: Charge Storage in Colloidal Iron-Doped ZnO Nanocrystals

  Brozek, C. K.; Zhao, D.; Liu, H.; Li, X.; Kittilstved, K. R.; Gamelin, D. R.
 131. Encapsulated Silicon Nitride Nanobeam Cavity for Nanophotonics using Layered Materials

  Fryett, T. K.; Chen, Y.; Whitehead, J.; Peycke, Z. M.; Xu, X.; Majumdar, A.
 132. Effect of Surface Passivation on Nanodiamond Crystallinity

  Beck, R. A.; Petrone, A.; Kasper, J. M.; Crane, M. J.; Pauzauskie, P. J.; Li, X.
 133. A Hybrid Quantum-Classical Model of Electrostatics in Multiply Charged Quantum Dots

  Liu H.; Brozek C. K.; Sun, S.; Lingerfelt, D. B.; Gamelin, D. R.; Li, X.