Skip to content
Research

Publications

Current Publications (research supported by DMR-2308979)

Coming soon!

Prior Publications (research supported by DMR-1719797)

Sorry, no publications matched your search
 1. A high-throughput workflow for the synthesis of CdSe nanocrystals using a sonochemical materials acceleration platform

  Maria Politi, Fabio Baum, Kiran Vaddi, Edwin Antonio, Joshua Vasquez, Brittany P. Bishop, Nadya Peek, Vincent C. Holmberg and Lilo D. Pozzo

 2. Multi-Step Nucleation of a Crystalline Silicate Framework via a Structurally Precise Prenucleation Cluster

  Biao Jin, Ying Chen, Jinhui Tao, Kacper J. Lachowski, Mark E. Bowden, Zihao Zhang, Lilo D. Pozzo, Nancy M. Washton, Karl T. Mueller, James J. De Yoreo

 3. HF-Free synthesis of colloidal Cs2ZrF6 and (NH4)2ZrF6 nanocrystals

  Eden Tzanetopoulos, Julie Schwartz and Daniel R. Gamelin

 4. Nematic fluctuations in an orbital selective superconductor Fe1+yTe1−xSex

  Qianni Jiang, Yue Shi, Morten H. Christensen, Joshua J. Sanchez, Bevin Huang, Zhong Lin, Zhaoyu Liu, Paul Malinowski, Xiaodong Xu, Rafael M. Fernandes & Jiun-Haw Chu

 5. Intercell moiré exciton complexes in electron lattices

  Xi Wang, Xiaowei Zhang, Jiayi Zhu, Heonjoon Park, Yingqi Wang, Chong Wang, William G. Holtzmann, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Daniel R. Gamelin, Wang Yao, Di Xiao, Ting Cao & Xiaodong Xu

 6. Every-other-layer dipolar excitons in a spin-valley locked superlattice

  Yinong Zhang, Chengxin Xiao, Dmitry Ovchinnikov, Jiayi Zhu, Xi Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Wang Yao & Xiaodong Xu

 7. Electronic Structures and Spectroscopic Signatures of Noble-Gas-Doped Nanodiamonds

  Ryan A. Beck, Yue Huang, Alessio Petrone, Joseph W. Abbott, Peter J. Pauzauskie, and Xiaosong Li

 8. Deposition of Ultrathin MgB2 Films from a Suspension Using Cosolvent Marangoni Flow

  Thi Kieu Ngan Pham, Edward Bruffey, III, Anh Tuan Nguyen, Ricardo A. Rivera-Maldonado, Ding-Yuan Kuo, Brandi Cossairt, Woochul Lee, Godwin Severa, and Joseph J. Brown

 9. Colloidal, Room-Temperature Growth of Metal Oxide Shells on InP Quantum Dots

  Nayon Park, Ryan A. Beck, Kevin K. Hoang, Dylan M. Ladd, Jared E. Abramson, Ricardo A. Rivera-Maldonado, Hao A. Nguyen, Madison Monahan, Gerald T. Seidler, Michael F. Toney, Xiaosong Li, and Brandi M. Cossairt

 10. All-Inorganic CsPbI3 Quantum Dot Solar Cells with Efficiency over 16% by Defect Control

  Linlin Zhang, Cuiting Kang, Guizhi Zhang, Zhenxiao Pan, Zhaoshuai Huang, Shuaihang Xu, Huashang Rao, Hongbin Liu, Shengfan Wu, Xin Wu, Xiaosong Li, Zonglong Zhu, Xinhua Zhong, and Alex K.-Y. Jen

 11. A laboratory X-ray emission spectrometer for phosphorus Kα and Kβ study of air-sensitive samples

  Abramson, J.; Holden, W.; Rivera-Maldonado, R.; Velian, A.; Cossairt, B. M.; Seidler, G

 12. High-Throughput Workflow for the Synthesis of CdSe Nanocrystals Using a Sonochemical Materials Acceleration Platform

  Maria Politi, Fabio Baum, Kiran Vaddi, Joshua Vasquez, Edwin Antonio, Brittany P. Bishop, Nadya Peek, Vincent C. Holmberg, Lilo D. Pozzo

 13. Ligand Decomposition during Nanoparticle Synthesis: Influence of Ligand Structure and Precursor Selection

  Breena M. Sperry, Nadzeya A. Kukhta, Yunping Huang, Christine K. Luscombe

 14. Laboratory X-ray Emission Spectrometer for Phosphorus Kα and Kβ Study of Air-Sensitive Samples

  Gerald Seidler, Jared Abramson, Brandi Cossairt, Alexandra Velian, Ricardo Rivera-Maldonado, William Holden

 15. Chirality selective magnon-phonon hybridization and magnon-induced chiral phonons in an atomically thin antiferromagnet

  Cui, Jun; Boström, Emil Viñas; Ozerov, Mykhaylo; Wu, Fangliang; jiang, Qianni; Chu, Jiun-Haw; Li, Changcun; Liu, Fucai; Xu, Xiaodongl Rubio, Angel; Zhang, Qi

 16. Mechanoredox Catalysis Enables a Sustainable and Versatile Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization Process

  Progyateg Chakma, Sarah M. Zeitler, Fábio Baum, Jiatong Yu, Waseem Shindy, Lilo D. Pozzo, Matthew Ross Golder

 17. Deterministic fabrication of 3D/2D perovskite bilayer stacks for durable and efficient solar cells

  Sidhik, Siraj; Wang, Yafei; De Siena, Michael; Asadpour, Reza; Torma, Andrew J.; Terlier, Tanguy; Ho, Kevin; Li, Wenbin; Puthirath, Anand B.; Shuai, Xinting; Agrawal, Ayush; Traore, Boubacar; Jones, Matthew; Giridharagopal, Rajiv; Ajayan, Pulickel M.; Strzalka, Joseph; Ginger, David S.; Katan, Claudine; Alam, Muhammad Ashraful; Even, Jacky; Kanatzidis, Mercouri G.; Mohite, Aditya D.

 18. (3-Aminopropyl)trimethoxysilane Surface Passivation Improves Perovskite Solar Cell Performance by Reducing Surface Recombination Velocity

  Yangwei Shi, Esteban Rojas-Gatjens, Jian Wang, Justin Pothoof, Rajiv Giridharagopal, Kevin Ho, Fangyuan Jiang, Margherita Taddei, Zhaoqing Yang, Erin M. Sanehira, Michael D. Irwin, Carlos Silva-Acuña, and David S. Ginger

 19. Ethylenediamine Addition Improves Performance and Suppresses Phase Instabilities in Mixed-Halide Perovskites

  Margherita Taddei Margherita Taddei, Joel A. Smith, Benjamin M. Gallant, Suer Zhou, Robert J. E. Westbrook, Yangwei Shi, Jian Wang, James N. Drysdale, Declan P. McCarthy, Stephen Barlow, Seth R. Marder, Henry J. Snaith, and David S. Ginger

 20. Anomalous Second Harmonic Generation from Atomically Thin MnBi2Te4

  Jordan Fonseca, Geoffrey M. Diederich, Dmitry Ovchinnikov, Jiaqi Cai, Chong Wang, Jiaqiang Yan, Di Xiao, and Xiaodong Xu

 21. Microwave response of type-II superconductors at weak pinning

  B. V. Pashinsky, M. V. Feigel'man, A. V. Andreev

 22. Every-other-layer Dipolar Excitons in a Spin-Valley locked Superlattice

  Yinong Zhang, Chengxin Xiao, Dmitry Ovchinnikov, Jiayi Zhu, Xi Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Wang Yao, Xiaodong Xu

 23. Spectroscopic evidence of flat bands in breathing kagome semiconductor Nb3I8

  Sabin Regmi, Tharindu Warnakulasooriya Fernando, Yuzhou Zhao, Anup Pradhan Sakhya, Gyanendra Dhakal, Iftakhar Bin Elius, Hector Vazquez, Jonathan D Denlinger, Jihui Yang, Jiun-Haw Chu, Xiaodong Xu, Ting Cao, Madhab Neupane

 24. Hydrodynamic magnetoresistance in graphene Corbino devices

  Alex Levchenko, Songci Li, and A. V. Andreev

 25. Dynamical criticality of spin-shear coupling in van der Waals antiferromagnets

  Zhou, Faran; Hwangbo, Kyle; Zhang, Qi; Wang, Chong; Shen, Lingnan; Zhang, Jiawei; Jiang, Qianni; Zong, Alfred; Su, Yifan; Zajac, Marc; Ahn, Youngjun; Walko, Donald A.; Schaller, Richard D.; Chu, Jiun-Haw; Gedik, Nuh; Xu, Xiaodong; Xiao, Di; and Wen, Haidan

 26. Topological current divider in a Chern insulator junction

  Ovchinnikov, Dmitry; Cai, Jiaqi; Lin, Zhong; Fei, Zaiyao; Liu, Zhaoyu; Cui, Yong-Tao; Cobden, David H.; Chu, Jiun-Haw; Chang, Cui-Zu; Xiao, Di; Yan, Jiaqiang; and Xu, Xiaodong

 27. Gate-Tunable Proximity Effects in Graphene on Layered Magnetic Insulators

  Tseng, Chun-Chih; Song, Tiancheng; Jiang, Qianni; Lin, Zhong; Wang, Chong; Suh, Jaehyun; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; McGuire, Michael A.; Xiao, Di; Chu, Jiun-Haw; Cobden, David H.; Xu, Xiaodong; Yankowitz, Matthew

 28. Understanding External Pressure Effects and Interlayer Orbital Exchange Pathways in the Two-Dimensional Magnet─Chromium Triiodide

  Beck, Ryan A.; Sun, Shichao; Xu, Xiaodong; Gamelin, Daniel R.; Cao, Ting; and Li, Xiaosong

 29. Optically Detected Magnetic Resonance Spectroscopy of Cu-doped CdSe and Cu-based CuInS2 Colloidal Quantum Dots

  Harchol, A.; Barak, Y.; Hughes, K. E.; Hartstein, K. H.; Jöbsis, H. j.; Prins, P. T.; de Mello Donega, C.; Gamelin, D. R.; Lifshitz, E.

 30. Photoinduced Charge Transfer from Quantum Dots Measured by Cyclic Voltammetry

  Micaela K. Homer, Ding-Yuan Kuo, Florence Y. Dou, and Brandi M. Cossairt

 31. Defect Structure in Quantum-Cutting Yb3+-Doped CsPbCl3 Perovskites Probed by X-Ray Absorption and Atomic Pair Distribution Function Analysis

  Kluherz, K. T.; Mergelsberg, S. T.; Sommer, D. E.; Roh, J. Y. D.; Saslow, S. A.; Biner, D.; Krämer, K. W.; Dunham, S. T.; De Yoreo, J. J.; Gamelin, D. R.

 32. Direct Patterning of Perovskite Nanocrystals on Nanophotonic Cavities with Electrohydrodynamic Inkjet Printing

  Cohen, Theodore A.; Sharp, David; Kluherz, Kyle T.; Chen, Yueyang; Munley, Christopher; Anderson, Rayne T.; Swanson, Connor J.; De Yoreo, James J.; Luscombe, Christine K.; Majumdar, Arka; Gamelin, Daniel R.; Mackenzie, J. Devin

 33. High-throughput and data driven strategies for the design of deep-eutectic solvent electrolytes

  Jaime Rodriguez Jr., Maria Politi, Stuart Adler, David Beck and Lilo Pozzo

 34. Light-Induced Ferromagnetism in Moiré Superlattices

  Wang, X.; Xiao, C.; Park, H.; Zhu, J.; Wang, C.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Yan, J.; Xiao, D.; Gamelin, D. R.; Yao, W.; Xu, X.

 35. Electric control of a canted-antiferromagnetic Chern insulator

  Cai, Jiaqi: Ovchinnikov, Dmitry: Fei, Zaiyao; He, Minhao; Song, Tiancheng; Lin, Zhong; Wang, Chong; Cobden, David; Chu, Jiun-Haw; Cui, Yong-Tao; Chang, Cui-Zu; Xiao, Di; Yan, Jiaqiang; Xu, Xiaodong

 36. Surface photogalvanic effect in Weyl semimetals

  Steiner, J. F.; Andreev, A. V.; Breitkreiz, M.

 37. Long-range transport of 2D excitons with acoustic waves

  Peng, Ruoming; Ripin, Adina; Ye, Yusen; Zhu, Jiayi; Wu, Changming; Lee, Seokhyeong; Li, Huan; Taniguchi, Takashi; Watanabe, Kenji; Cao, Ting; Xu, Xiaodong; Li, Mo

 38. Hydrodynamic thermoelectric transport in Corbino geometry

  Li, Songci; Levchenko, Alex; Andreev, A., V.

 39. Defect Induced Magnetic Skyrmion in Two-Dimensional Chromium Tri-Iodide Monolayer

  Beck, Ryan. B.; Lu, Lixin.; Sushko, Peter. V.; Xu, Xiaodong.; Li, Xiaosong.

 40. Integrated Quantum Nanophotonics with Solution-Processed Materials

  Chen, Y., Sharp, D., Saxena, A., Nguyen, H., Cossairt, B.M. and Majumdar, A

 41. Ubiquitous Near-Band-Edge Defect State in Rare-Earth-Doped Lead-Halide Perovskites

  Milstein, T. J.; Roh, J. Y. D.; Jacoby, L. M.; Crane, M. J.; Sommer, D. E.; Dunham, S. T.; Gamelin, D. R

 42. Negative critical currents in single-channel Josephson junctions

  A.V. Rozhkov, Tony Liu, A.V. Andreev, B.Z. Spivak

 43. Hydrodynamic electron transport in graphene Hall-bar devices

  Songci Li, A. V. Andreev, Alex Levchenko

 44. Reduced photothermal heating in diamonds enriched with H3 point defects

  Chaman Gupta, Anupum Pant, Xiaojing Xia, Greg Felsted, Katharina Senkalla, Scott T. Dunham, Fedor Jelezko, Peter J. Pauzauskie

 45. Ubiquitous Near-Band-Edge Defect State in Rare-Earth-Doped Lead-Halide Perovskites

  Milstein, T. J.; Roh, J. Y. D.; Jacoby, L. M.; Crane, M. J.; Sommer, D. E.; Dunham, S. T.; Gamelin, D. R.

 46. Conjugated Metal−Organic Macrocycles: Synthesis,
  Characterization, and Electrical Conductivity

  Leo B. Zasada, Lorenzo Guio, Austin A. Kamin, Diwash Dhakal, Madison Monahan, Gerald T. Seidler, Christine K. Luscombe, and Dianne J. Xiao

 47. Coherent Spin Dynamics in Vapor-Deposited CsPbBr3 Perovskite Thin Films

  Jacoby, Laura M.; Crane, Matthew J.; Gamelin, Daniel R.

 48. Uncovering the Influence of Ni2+ Doping in Lead-Halide Perovskite Nanocrystals Using Optically Detected Magnetic Resonance Spectroscopy

  Yahel Barak, Itay Meir, Joanna Dehnel, Faris Horani, Daniel R. Gamelin, Arthur Shapiro, and Efrat Lifshitz

 49. Universal machine learning framework for defect predictions in zinc blende semiconductors

  Arun Mannodi-Kanakkithodi, Xiaofeng Xiang, Laura Jacoby, Robert Biegaj, Scott T. Dunham, Daniel R. Gamelin, Maria K.Y. Chan

 50. Correlation-driven electronic reconstruction in FeTe1−xSex

  Jianwei Huang, Rong Yu, Zhijun Xu, Jian-Xin Zhu, Ji Seop Oh, Qianni Jiang, Meng Wang, Han Wu, Tong Chen, Jonathan D. Denlinger, Sung-Kwan Mo, Makoto Hashimoto, Matteo Michiardi, Tor M. Pedersen, Sergey Gorovikov, Sergey Zhdanovich, Andrea Damascelli, Genda Gu, Pengcheng Dai, Jiun-Haw Chu, Donghui Lu, Qimiao Si, Robert J. Birgeneau & Ming Yi

 51. Consensus statement: Standardized reporting of power-producing luminescent solar concentrator performance

  Chenchen Yang, Harry A. Atwater, Marc A. Baldo, Derya Baran, Christopher J. Barile, Miles C. Barr, Matthew Bates, Moungi G. Bawendi, Matthew R. Bergren, Babak Borhan, Christoph J. Brabec, Sergio Brovelli, Vladimir Bulović, Paola Ceroni, Michael G. Debije, Jose-Maria Delgado-Sanchez, Wen-Ji Dong, Phillip M. Duxbury, Rachel C. Evans, Stephen R. Forrest, Daniel R. Gamelin, Noel C. Giebink, Xiao Gong, Gianmarco Griffini, Fei Guo, Christopher K. Herrera, Anita W.Y. Ho-Baillie, Russell J. Holmes, Sung-Kyu Hong, Thomas Kirchartz, Benjamin G. Levine, Hongbo Li, Yilin Li, Dianyi Liu, Maria A. Loi, Christine K. Luscombe, Nikolay S. Makarov, Fahad Mateen, Raffaello Mazzaro, Hunter McDaniel, Michael D. McGehee, Francesco Meinardi, Amador Menéndez-Velázquez, Jie Min, David B. Mitzi, Mehdi Moemeni, Jun Hyuk Moon, Andrew Nattestad, Mohammad K. Nazeeruddin, Ana F. Nogueira, Ulrich W. Paetzold, David L. Patrick, Andrea Pucci, Barry P. Rand, Elsa Reichmanis, Bryce S. Richards, Jean Roncali, Federico Rosei, Timothy W. Schmidt, Franky So, Chang-Ching Tu, Aria Vahdani, Wilfried G.J.H.M. van Sark, Rafael Verduzco, Alberto Vomiero, Wallace W.H. Wong, Kaifeng Wu, Hin-Lap Yip, Xiaowei Zhang, Haiguang Zhao, Richard R. Lunt

 52. Ferromagnetism and Spin-Polarized Luminescence in Lead-Free CsEuCl3 Perovskite Nanocrystals and Thin Films

  Kelly M. Walsh, Kimo Pressler, Matthew J. Crane, and Daniel R. Gamelin

 53. Reversible strain-induced magnetic phase transition in a van der Waals magnet

  John Cenker, Shivesh Sivakumar, Kaichen Xie, Aaron Miller, Pearl Thijssen, Zhaoyu Liu, Avalon Dismukes, Jordan Fonseca, Eric Anderson, Xiaoyang Zhu, Xavier Roy, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, Ting Cao & Xiaodong Xu

 54. Evidence for equilibrium exciton condensation in monolayer WTe2

  Bosong Sun, Wenjin Zhao, Tauno Palomaki, Zaiyao Fei, Elliott Runburg, Paul Malinowski, Xiong Huang, John Cenker, Yong-Tao Cui, Jiun-Haw Chu, Xiaodong Xu, S. Samaneh Ataei, Daniele Varsano, Maurizia Palummo, Elisa Molinari, Massimo Rontani, David H. Cobden

 55. Organic building blocks at inorganic nanomaterial interfaces

  Huang, Y.; Cohen, T.A.; Sperry, B.M.; Larson, H.; Nguyen, H.A.; Homer, M.K.; Dou, F.; Jacoby, L.M.; Cossairt, B.M.; Gamelin, D.R.; Luscombe, C.K.

 56. Direct visualization of magnetic domains and moire magnetism in twisted 2D magnets

  Song, Tiancheng; Sun, Qi-Chao; Anderson, Eric; Wang, Chong; Qian, Jimin; Taniguchi, Takashi; Watanabe, Kenji; McGuire, Michael A.; Stohr, Rainer; Xiao, Di; Cao, Ting; Wrachtrup, Jorg; Xu, Xiaodong

 57. Green syntheses of stable and efficient organic dyes for organic hybrid light-emitting diodes

  Huang, Yunping; Cohen, Theodore A.; Sommerville, Parker J. W.; Luscombe, Christine K.

 58. The transport–structural correspondence across the nematic phase transition probed by elasto X-ray diffraction

  Joshua J. Sanchez, Paul Malinowski, Joshua Mutch, Jian Liu, J.-W. Kim, Philip J. Ryan & Jiun-Haw Chu

 59. Chirality-dependent topological states in twisted double bilayer graphene

  He, M.; Cai, J.; Zhang, Y.; Liu, Y.; Li, Y.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Cobden, D. H.; Yankowitz, M.; Xu, X.

 60. Strongly anisotropic antiferromagnetic coupling in EuFe2As2 revealed by stress detwinning

  Sanchez, Joshua J.; Fabbris, Gilberto; Choi, Yongseong; Shi, Yue; Malinowski, Paul; Pandey, Shashi; Liu, Jian; Mazin, I. I.; Kim, Jong-Woo; Ryan, Philip; Chu, Jiun-Haw

 61. Observation of Giant Optical Linear Dichroism in a Zigzag Antiferromagnet FePS3

  Qi Zhang, Kyle Hwangbo, Chong Wang, Qianni Jiang, Jiun-Haw Chu, Haidan Wen, Di Xiao, and Xiaodong Xu

 62. Determination of the Spin Axis in Quantum Spin Hall Insulator Candidate Monolayer WTe2

  Zhao, Wenjin; Runburg, Elliott; Fei, Zaiyao; Mutch, Joshua; Malinowski, Paul; Sun, Bosong; Huang, Xiong; Pesin, Dmytro; Cui, Yong-Tao; Xu, Xiaodong; Chu, Jiun-Haw; and Cobden, David H

 63. Spin photovoltaic effect in magnetic van der Waals heterostructures

  T. Song, E. Anderson, M. Wei-Yuan T, K. Seyler, T. Taniguchi, K. Watanabe, M. A. McGuire, X. Li, T. Cao, D. Xiao, W. Yao, X. Xu

 64. SINDy-BVP: Sparse identification of nonlinear dynamics for boundary value problems

  Shea, Daniel E. and Brunton, Steven L. and Kutz, J. Nathan

 65. Giant magnetoconductivity in noncentrosymmetric superconductors

  M. Smith, A. V. Andreev, and B. Z. Spivak

 66. Designing artificial two-dimensional landscapes via atomic-layer substitution

  Yunfan Guo, Yuxuan Lin, Kaichen Xie, Biao Yuan, Jiadi Zhu, Pin-Chun Shen, Ang-Yu Lu, Cong Su, Enzheng Shi, Kunyan Zhang, Changan HuangFu, Haowei Xu, Zhengyang Cai, Ji-Hoon Park, Qingqing Ji, Jiangtao Wang, Xiaochuan Dai, Xuezeng Tian, Shengxi Huang, Letian Dou, Liying Jiao, Ju Li, Yi Yu, Juan-Carlos Idrobo, Ting Cao, Tomás Palacios, and Jing Kong

 67. Impact of Surface and Laser-induced Noise on the Spectral Stability of Implanted Nitrogen-vacancy Centers in Diamond

  Srivatsa Chakravarthi, Christian Pederson, Zeeshawn Kazi, Andrew Ivanov, and Kai-Mei C. Fu

 68. Tuning the Interfacial Stoichiometry of InP Core and InP/ZnSe Core/Shell Quantum Dots

  Nayon Park, Forrest W. Eagle, Asher J. DeLarme, Madison Monahan, Talia LoCurto, Ryan Beck, Xiaosong Li, and Brandi M. Cossairt

 69. Hydrothermal Synthesis of Yb3+: LuLiF4 Microcrystals and Laser Refrigeration of Yb3+: LuLiF4/Silicon-Nitride Composite Nanostructures

  Elena A. Dobretsova, Xiaojing Xia, Anupum Pant, Matthew B. Lim, Michael C. De Siena, Kirill N. Boldyrev, Anastasia D. Molchanova, Nadezhda N. Novikova, Sergei A. Klimin, Marina N. Popova, Yueyang Chen, Arka Majumdar, Daniel R. Gamelin, Peter J. Pauzauskie

 70. Tunable Band-Edge Potentials and Charge Storage in Colloidal Tin-Doped Indium Oxide (ITO) Nanocrystals

  Jose J. Araujo, Carl K. Brozek, Hongbin Liu, Anna Merkulova, Xiaosong Li, and Daniel R. Gamelin

 71. Orientation of Individual Anisotropic Nanocrystals Identified by Polarization Fingerprint

  Severin Lorenz, Jan Bieniek, Christian S. Erickson, Daniel R. Gamelin, Rachel Fainblat, and Gerd Bacher

 72. Moiré Trions in MoSe2/WSe2 Heterobilayers

  Xi Wang, Jiayi Zhu, Kyle L. Seyler, Pasqual Rivera, Huiyuan Zheng, Yingqi Wang, Minhao He, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Daniel R. Gamelin, Wang Yao, Xiaodong Xu

 73. Defect-Induced Magnetic Skyrmion in a Two-Dimensional Chromium Tri-Iodide Monolayer

  Ryan A. Beck, Lixin Lu, Peter V. Sushko, Xiaodong Xu, Xiaosong Li

 74. Anomaly-Induced sound Absorption in Weyl Semimetals

  Ohad Antebi, D. A. Pesin, A. V. Andreev, Roni Ilan

 75. Extraction of Instantaneous Frequencies and Amplitudes in Nonstationary Time-Series Data

  Daniel E. Shea; Rajiv Giridharagopal; David S. Ginger; Steven L. Brunton; J. Nathan Kutz

 76. Laser-Driven Growth of Semiconductor Nanowires from Colloidal Nanocrystals

  Elena P. Pandres, Matthew J. Crane, E. James Davis, Peter J. Pauzauskie, and Vincent C. Holmberg

 77. Unraveling Strain Gradient Induced Electromechanical Coupling in Twisted Double Bilayer Graphene Moiré Superlattices

  Li, Y., Wang, X., Tang, D., Wang, X., Watanabe, K., Taniguchi, T., Gamelin, D. R., Cobden, D. H., Yankowitz, M., Xu, X., Li, J.

 78. Magnetic Domains and Domain Wall Pinning in Atomically Thin CrBr3 Revealed by Nanoscale Imaging

  Qi-Chao Sun, Tiancheng Song, Eric Anderson, Andreas Brunner, Johannes Förster, Tetyana Shalomayeva, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Joachim Gräfe, Rainer Stöhr, Xiaodong Xu & Jörg Wrachtrup

 79. Modular Zwitterion-Functionalized Poly(Isopropyl Methacrylate) Polymers for Hosting Luminescent Lead-Halide Perovskite Nanocrystals

  Cohen, T. A.; Huang, Y.; Bricker, N. A.; Juhl, C. S.; Milstein, T. J.; Mackenzie, J. D.; Luscombe, C. K.; Gamelin, D. R.

 80. Imaging Graphene Moiré Superlattices via Scanning Kelvin Probe Microscopy

  Junxi Yu, Rajiv Giridharagopal, Yuhao Li, Kaichen Xie, Jiangyu Li, Ting Cao, Xiaodong Xu, and David S. Ginger

 81. The impact of 2H9/2 4I13/2 Emission from Er3+ Ions on Ratiometric Optical Temperature Sensing with Yb3+/Er3+ Co-Doped Upconversion Materials

  Xia, X.; Volpi, A.; Roh, J. Y. D.; De Siena, M. C.; Gamelin, D. R.; Hehlen, M.; Pauzauskie, P. J.

 82. Intertwined Topological and Magnetic Orders in Atomically Thin Chern Insulator MnBi2Te4

  Dmitry Ovchinnikov, Xiong Huang, Zhong Lin, Zaiyao Fei, Jiaqi Cai, Tiancheng Song, Minhao He, Qianni Jiang, Chong Wang, Hao Li, Yayu Wang, Yang Wu, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, Jiaqiang Yan, Cui-Zu Chang, Yong-Tao Cui, Xiaodong Xu

 83. Highly Anisotropic Excitons and Multiple Phonon Bound States in a Van der Waals Antiferromagnetic Insulator.

  Kyle Hwangbo, Qi Zhang, Qianni Jiang, Yong Wang, Jordan Fonseca, Chong Wang, Geoffrey M. Diederich, Daniel R. Gamelin, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, Wang Yao & Xiaodong Xu

 84. Bismuth-doping Alters Structural Phase Transitions in Methylammonium Lead Tribromide Single Crystals

  Erin Jedlicka, Jian Wang, Joshua Mutch, Young-Kwang Jung, Preston Went, Joseph Mohammed, Mark Ziffer, Rajiv Giridharagopal, Aron Walsh, Jiun-Haw Chu, and David S. Ginger

 85. Surface Chemistry and Quantum Dot Luminescence: Shell Growth, Atomistic Modification, and Beyond

  Forrest W. Eagle, Nayon Park, Melanie Cash, and Brandi M. Cossairt

 86. Surface Modification of Black Phosphorus with Group 13 Lewis Acids for Ambient Protection and Electronic Tuning

  Daniel Tofan, Yukako Sakazaki, Kendahl Walz Mitra, Ruoming Peng, Seokhyeong Lee, Mo Li, Alexandra Velian

 87. Highly Luminescent and Catalytically Active Suprastructures of Magic-sized Semiconductor Nanoclusters

  Woonhyuk Baek, Megalamane S. Bootharaju, Kelly M. Walsh, Sanghwa Lee, Daniel R. Gamelin & Taeghwan Hyeon

 88. Competing Correlated States and Abundant Orbital Magnetism in Twisted Monolayer-Bilayer Graphene

  Minhao He, Ya-Hui Zhang, Yuhao Li, Zaiyao Fei, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiaodong Xu, Matthew Yankowitz

 89. Ligand Pyrolysis during Air-Free Inorganic Nanocrystal Synthesis

  Breena M. Sperry and Christine K. Luscombe

 90. Hydrothermal Synthesis and Solid-State Laser Refrigeration of Ytterbium-Doped Potassium Lutetium Fluoride (KLF) Microcrystals

  Xia, X.; Pant, A.; Zhou, X.; Dobretsova, E. A.; Bard, A. B.; Lim, M. B.; Roh, J. Y. D.; Gamelin, D. R.; Pauzauskie, P. J.

 91. Imaging Topological Spin Structures Using Light-Polarization and Magnetic Microscopy

  Till Lenz, Georgios Chatzidrosos, Zhiyuan Wang, Lykourgos Bougas, Yannick Dumeige, Arne Wickenbrock, Nico Kerber, Jakub Zázvorka, Fabian Kammerbauer, Mathias Kläui, Zeeshawn Kazi, Kai-Mei C. Fu, Kohei M. Itoh, Hideyuki Watanabe, and Dmitry Budker

 92. Experimental Measurement of the Intrinsic Excitonic Wavefunction

  Michael K. L. Man, Julien Madéo, Chakradhar Sahoo, Kaichen Xie, Marshall Campbell, Vivek Pareek, Arka Karmakar, E Laine Wong, Abdullah Al-Mahboob, Nicholas S. Chan, David R. Bacon, Xing Zhu, Mohamed Abdelrasoul, Xiaoquin Li, Tony F. Heinz, Felipe H. da Jornada, Ting Cao, Keshav M. Dani

 93. Surface Functionalization of Black Phosphorus with Nitrenes: Identification of P=N Bonds Using Isotopic Labeling

  Kendahl Walz Mitra, Christine H. Chang, Michael P. Hanrahan, Jiaying Yang, Daniel Tofan, William M. Holden, Niranjan Govind, Gerald Seidler, Aaron J. Rossini, Alexandra Velian

 94. Directly Visualizing the Momentum-Forbidden Dark Excitons and Their Dynamics in Atomically Thin Semiconductors

  Julien Madéo, Michael K. L. Man, Chakradhar Sahoo, Marshall Campbell, Vivek Pareek, E. Laine Wong, Abdullah Al-Mahboob, Nicholas S. Chan, Arka Karmakar, Bala Murali Krishna Mariserla, Xiaoqin Li, Tony F. Heinz, Ting Cao, Keshav M. Dani

 95. Coherent Spin Precession and Lifetime-Limited Spin Dephasing in CsPbBr3 Perovskite Nanocrystals

  Matthew J. Crane, Laura M. Jacoby, Theodore A. Cohen, Yunping Huang, Christine K. Luscombe, and Daniel R. Gamelin

 96. Conductivity of Superconductors in the Flux Flow Regime

  M. Smith, A. V. Andreev, M. V. Feigel’man, B. Z. Spivak

 97. Electrically Tunable Correlated and Topological States in Twisted Monolayer-Bilayer Graphene

  Shaowen Chen, Minhao He, Ya-Hui Zhang, Valerie Hsieh, Zaiyao Fei, K. Watanabe, T. Taniguchi, David H. Cobden, Xiaodong Xu, Cory R. Dean & Matthew Yankowitz

 98. Yb3+ Speciation and Energy-Transfer Dynamics in Quantum-Cutting Yb3+-Doped CsPbCl3 Perovskite Nanocrystals and Single Crystals

  Joo Yeon D. Roh, Matthew D. Smith, Matthew J. Crane, Daniel Biner, Tyler J. Milstein, Karl W. Krämer, Daniel R. Gamelin

 99. Insight into the Spin Properties in Undoped and Mn-Doped CdSe/CdS-Seeded Nanorods by Optically Detected Magnetic Resonance

  Joanna Dehnel, Yahel Barak, Itay Meir, Adam K. Budniak, Anjani P. Nagvenkar, Daniel R. Gamelin, and Efrat Lifshitz

 100. Symmetry Breaking in Twisted Double Bilayer Graphene

  Minhao He, Yuhao Li, Jiaqi Cai, Yang Liu, K. Watanabe, T. Taniguchi, Xiaodong Xu, Matthew Yankowitz

 101. Using Redox Titrations to Probe the Role of Trivalent Impurity Ions in the Ferromagnetism of Colloidal EuS Nanocrystals

  Michael C. De Siena, Alexander G. Rachkov, Rachel Fainblat, Derak James, Sidney E. Creutz, Sarah L. Stoll, and Daniel R. Gamelin

 102. Hydrodynamic Electron Transport Near Charge Neutrality

  Songci Li, Alex Levchenko, and A. V. Andreev

 103. Suppression of Superconductivity by Anisotropic Strain near a Nematic Quantum Critical Point

  Paul Malinowski, Qianni Jiang, Joshua J. Sanchez, Joshua Mutch, Zhaoyu Liu, Preston Went, Jian Liu, Philip J. Ryan, Jong-Woo Kim & Jiun-Haw Chu

 104. Hierarchical Nanosheets Built from Superatomic Clusters: Properties, Exfoliation and Single-Crystal-to-Single-Crystal Intercalation

  Jonathan A. Kephart, Catherine G. Romero, Chun-Chih Tseng, Kevin J. Anderton, Matthew Yankowitz, Werner Kaminsky and Alexandra Velian

 105. Spectroscopic Signatures of the B and H4 Polyatomic Nitrogen Aggregates in Nanodiamond

  Ryan A. Beck, Lixin Lu, Alessio Petrone, Amanda C. Ong, Peter J. Pauzauskie, and Xiaosong Li

 106. Quantum Point Defects for Solid-State Laser Refrigeration

  Xiaojing Xia, Anupum Pant, Abbie S. Ganas, Fedor Jelezko, and Peter J. Pauzauskie

 107. Nematic Fluctuations in an Orbital Selective Superconductor Fe1+yTe1−xSex

  Qianni Jiang, Yue Shi, Morten H. Christensen, Joshua Sanchez, Bevin Huang, Zhong Lin, Zhaoyu Liu, Paul Malinowski, Xiaodong Xu, Rafael M. Fernandes, Jiun-Haw Chu

 108. Solid-State Laser Refrigeration at GPa Pressures

  Abbie G. Ganas, Elena A. Dobretsova, Anupum Pant, Baptiste Journaux, Xiaojing Xia, R. Greg Felsted, and Peter J. Pauzauskie

 109. The Spontaneous Elastoresistivity Coefficient within the Nematic Ordered Phase of Iron Pnictides

  J. J Sanchez, P. Malinowski, J. Mutch, J. Liu, J-W. Kim, P. J. Ryan, J.-H. Chu

 110. Metasurface Integrated Monolayer Exciton Polariton

  Yueyang Chen, Shengnan Miao, Tianmeng Wang, Ding Zhong, Abhi Saxena, Colin Chow, James Whitehead, Dario Gerace, Xiaodong Xu, Su-Fei Shi, and Arka Majumdar

 111. Signature for Non-Stoner Ferromagnetism in the van der Waals Ferromagnet Fe3GeTe2

  X. Xu, Y. W. Li, S. R. Duan, S. L. Zhang, Y. J. Chen, L. Kang, A. J. Liang, C. Chen, W. Xia, Y. Xu, P. Malinowski, X. D. Xu, J.-H. Chu, G. Li, Y. F. Guo, Z. K. Liu, L. X. Yang, and Y. L. Chen

 112. Seeded Growth of Nanoscale Semiconductor Tetrapods: Generality and the Role of Cation Exchange

  Enright M. J., Dou F. Y., Wu S., Rabe E. J., Monahan M., Friedfeld M. R., Schlenker C. W., Cossairt, B. M.

 113. Synthesis and Spectroscopy of Emissive, Surface-Modified, Copper-Doped Indium Phosphide Nanocrystals

  Mundy, M. E.; Eagle, F. W.; Hughes, K. E.; Gamelin, D. R.; Cossairt, B. M.

 114. Giant Band Splittings in EuS and EuSe Magnetic Semiconductor Nanocrystals

  Asuigui, D. R. C.; De Siena, M. C.; Fainblat, R.; James, D.; Gamelin, D. R.; Stoll, S. L.

 115. Microscopic Model of Stacking-Fault Potential and Exciton Wave Function in GaAs

  Durnev, M.; Glazov M. M.; Linpeng X.; Viitaniemi M. L. K.; Matthews B.; Spurgeon S. R.; Sushko P. V.; Wieck A. D.; Ludwig A.; Fu K.-M. C.

 116. Magnetic Proximity and Nonreciprocal Current Switching in a Monolayer WTe2 Helical Edge

  Zhao, W.; Fei, Z.; Song, T.; Choi, H. K.; Palomaki, T.; Sun, B.; Malinowski, P.; McGuire, A. M.; Chu, J.-H.; Xu, X.; Cobden, D. C.

 117. Measuring Equilibrium Binding at Quantum Dot Surfaces using Cyclic Voltammetry

  Henckel, D. A.; Enright, M. J.; Eslami, N. P.; Kroupa, D. M.; Gamelin, D. R.; Cossairt, B. M.

 118. Window into NV Center Kinetics via Repeated Annealing and Spatial Tracking of Thousands of Individual NV Centers

  Chakravarthi, S.; Moore, C.; Opsvig, A.; Pederson, C.; Hunt, E.; Ivanov, A.; Christen, I.; Dunham, S.; Fu, K.-M.

 119. Apparatus Design for Measuring of the Strain Dependence of the Seebeck Coefficient of Single Crystals

  Qian, T.; Mutch, J.; Wu, L.; Went, P.; Jiang, Q.; Malinowski, P.; Yang, J.; Chu, J.-H.

 120. Directed Exciton Magnetic Polaron Formation in a Single Colloidal Mn2+:CdSe/CdS Quantum Dot

  Lorenz, S.; Erickson, C.; Riesner, M.; Gamelin, D. R.; Fainblat, R.; Bacher, G.

 121. Valley Phonons and Exciton Complexes in a Monolayer Semiconductor

  He, M.; Rivera, P.; Tuan, D. V.; Wilson, N. P.; Yang, M.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Yan, J.; Mandrus, D. G.; Yu, H.; Dery, H.; Yao, W.; Xu, X.

 122. Layer-by-Layer Fabrication of 3D Hydrogel Structures using Open Microfluidics

  Lee, U. N.; Day, J. H.; Haack, A. J.; Bretherton, R. C.; Lu, W.; DeForest, C. A.; Theberge, A. B.; Berthier, E.

 123. Coupling of Photonic Crystal Cavity and Interlayer Exciton in 2D Heterobilayer

  Rivera, P.; Fryett, T. K.; Chen, Y.; Liu, C-H.; Ray, E.; Hatami, F.; Yan, J.; Mandrus, D.; Yao, W.; Majumdar, A.; Xu, X.

 124. Tunable temperature- and shear-responsive hydrogels based on poly(alkyl glycidyl ether)s

  Fellin, C.R., Adelmund, S.M., Karis, D.G., Shafranek, R.T., Ono, R.J., Martin, C.G., Johnston, T.G., DeForest, C.A. and Nelson, A

 125. High-Throughput Sequential Excitation for Nanoscale Mapping of Electrochemical Strain in Granular Ceria

  Huang, B.; Esfahani, E. N.; Yu, J.; Gerwe, B. S.; Adler, S. B.; Li, J.

 126. Effects of Zn2+ and Ga3+ on the Quantum Yield of Cluster-Derived InP Quantum Dots

  Friedfeld, M. R.; Stein, J. L.; Johnson, D. A.; Park, N.; Henry, N. A.; Enright, M. J.; Mocatta, D.; Cossairt, B. M.

 127. Effects of Surface Chemistry on the Photophysics of Colloidal InP Nanocrystals

  Hughes, K. E.; Stein, J. L.; Friedfeld, M. R.; Cossairt, B. M.; Gamelin, D. R.

 128. Theobromine and Direct Arylation: A Sustainable and Scalable Solution to Minimize Aggregation Caused Quenching

  Huang, Y.; Liu, Y.; Sommerville, P. J. W.; Kaminsky, W.; Ginger, D. S.; Luscombe, C. K.

 129. Switching 2D Magnetic States via Pressure Tuning of Layer Stacking

  Song, T.; Fei, Z.; Yankowitz, M.; Lin, Z.; Jiang, Q.; Hwangbo, K.; Zhang, Q.; Sun, B.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; McGuire, M. A.; Graf, D.; Cao, T.; Chu, J.-H.; Cobden, D. H.; Dean, C. R.; Xiao, D.; Xu, X.

 130. Organic Semiconductors at the University of Washington: Advancements in Materials Design and Synthesis and Toward Industrial Scale Production

  Huang, Y.; Elder, D. L.; Kwiram, A. L.; Jenekhe, S. A.; Jen, A. K. Y.; Dalton, L. R.; Luscombe, C. K.

 131. Spinodal Decomposition During Anion Exchange in Colloidal Mn2+-Doped CsPbX3 (X = Cl, Br) Perovskite Nanocrystals

  De Siena, M.C.; Sommer, D. E.; Creutz, S. E.; Dunham, S. T.; Gamelin, D. R.

 132. Visualizing Electrostatic Gating Effects in Two-Dimensional Heterostructures

  Nguyen, P.; Teutsch, N. C.; Wilson, N. P.; Kahn, J.; Xia, X.; Graham, A. J.; Kandyba, V.; Giampietri, A.; Barinov, A.; Constantinescu, G. C.; Yeung, N.; Hine, N. D. M.; Xu, X.; Cobden, D. H.; Wilson, N. R.

 133. Evidence for a Strain Tuned Topological Phase Transition in ZrTe5

  Mutch, J.; Chen, W-C.; Went, P.; Qian, T.; Wilson, I. Z.; Andreev, A.; Chen, C.-C., Chu, J.-H.

 134. Structural Diversity in Cesium Bismuth Halide Nanocrystals

  Creutz, S. E.; Liu, H.; Kaiser, M.E.; Li, X.; Gamelin, D. R.

 135. Single-Source Vapor Deposition of Quantum-Cutting Yb3+:CsPb(Cl1−xBrx)3 and Other Complex Metal-Halide Perovskites

  Crane, M. J.; Kroupa, D. M ; Roh, J. Y.; Anderson, R. T.; Smith, M. D.; Gamelin, D. R.

 136. Atomically Thin CrCl3: An In-Plane Layered Antiferromagnetic Insulator

  Cai, X.; Song, T.; Wilson, N. P.; Clark, G.; He, M.; Zhang, X.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Yao, W.; Xiao, D.; McGuire, M. A.; Cobden, D. C.; Xu, X.

 137. High Pressure, High Temperature Molecular Doping of Nanodiamond

  Crane, M. J.; Petrone, A.; Beck, R. A.; Lim, M.; Zhou, X.; Li, X.; Stroud, R. M.; Pauzauskie, P.

 138. Carboxylate Anchors Act as Exciton Reporters in 1.3 nm Indium Phosphide Nanoclusters

  Leger, J.; Friedfeld, M.; Beck, R.; Gaynor, J.; Petrone, A.; Li, X.; Cossairt, B. M.; Khalil, M.

 139. Quantum-Cutting Yb3+-Doped Perovskite Nanocrystals for Monolithic Bilayer Luminescent Solar Concentrators

  Cohen, T.; Milstein, T. J.; Kroupa, D. M.; Mackenzie, D.; Luscombe, C. K.; Gamelin, D. R.

 140. Imaging Quantum Spin Hall Edges in Monolayer WTe2

  Shi, Y.; Kahn, J.; Niu, B.; Fei, Z.; Sun, B.; Cai, X.; Francisco, B. A.; Wu, D.; Shen, Z. X.; Xu, X.; Cobden, D. H.; Cui, Y. T.

 141. Anion Exchange and the Quantum-Cutting Energy Threshold in Ytterbium-Doped CsPb(Cl1-xBrx)3 Perovskite Nanocrystals

  Milstein, T. J.; Kluherz, K. T.; Kroupa, D. M.; Erickson, C. S.; De Yoreo, J. J.; Gamelin, D. R.

 142. Voltage Control of a van der Waals Spin-Filter Magnetic Tunnel Junction

  Song, T.; Tu, W. Y.; Carnahan, C.; Cai, X.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; McGuire, M. A.; Cobden, D. H.; Xiao, D.; Yao, W.; Xu, X.

 143. Review on the Role of Polymers in Luminescent Solar Concentrators

  Li, Y.; Zhang, X.; Zhang, Y.; Dong, R.; Luscombe, C. K.

 144. Gate-Induced Superconductivity in a Monolayer Topological Insulator

  Sajadi, E.; Palomaki, T. A.; Fei, Z.; Zhao, W.; Bement, P.; Olsen, C.; Luescher, S.; Xu, X.; Folk, J. A.; Cobden, D. H.

 145. Electronic Structures and Spectroscopic Signatures of Silicon-Vacancy Containing Nanodiamonds

  Petrone, A.; Beck, R. A.; Kasper, J. M.; Li, X.; Huang, Y.; Crane, M. J.; Pauzauskie, P. J.

 146. Ultrathin van der Waals Metalenses

  Liu, C-H.; Zheng, J.; Colburn, S.; Fryett, T. K.; Chen, Y.; Xu, X.; Majumdar, A.

 147. Deterministic Positioning of Colloidal Quantum Dots on Silicon Nitride Nanobeam Cavities

  Chen, Y.; Ryou, A.; Friedfeld, M. R.; Fryett, T.; Whitehead, J.; Cossairt, B. M.; Majumdar, A.

 148. Probing Surface Defects of InP Quantum Dots Using Phosphorus Ka and Kb X-ray Emission Spectroscopy

  Stein, J. L.; Holden, W. M.; Venkatesh, A.; Mundy, M. E.; Rossini, A. J.; Seidler, G. T.; Cossairt, B. M.

 149. Two-Dimensional Itinerant Ising Ferromagnetism in Atomically thin Fe3GeTe2

  Fei, Z.; Huang, B.; Malinowski, P.; Wang, W.; Song, T.; Sanchez, J.; Yao, W.; Xiao, D.; Zhu, X.; May, A.; Wu, W.; Cobden, D. H.; Chu, J.; Xu, X.

 150. Ferroelectric Switching of a Two-Dimensional Metal

  Fei, Z.; Zhao, W.; Palomaki, T. A.; Sun, B.; Miller, M. K.; Zhao, Z.; Yan, J.; Xu, X.; Cobden, D. H.

 151. Giant Tunneling Magnetoresistance in Spin-Filter van der Waals Heterostructures

  Song, T.; Cai, X.; Tu, M. W.; Zhang, X.; Huang, B.; Wilson, N. P.; Seyler, K. L.; Zhu, L.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; McGuire, M. A.; Cobden, D. H.; Xiao, D.; Yao, W.; Xu, X.

 152. Interplay of Mobile Ions and Injected Carriers Creates Recombination Centers in Metal Halide Perovskites Under Bias

  Birkhold, S. T.; Precht, J. T.; Liu, H.; Giridharagopal, R.; Eperon, G. E.; Schmidt-Mende, L.; Li, X.; Ginger D. S.

 153. Soluble Supercapacitors: Charge Storage in Colloidal Iron-Doped ZnO Nanocrystals

  Brozek, C. K.; Zhao, D.; Liu, H.; Li, X.; Kittilstved, K. R.; Gamelin, D. R.

 154. Encapsulated Silicon Nitride Nanobeam Cavity for Nanophotonics using Layered Materials

  Fryett, T. K.; Chen, Y.; Whitehead, J.; Peycke, Z. M.; Xu, X.; Majumdar, A.

 155. Effect of Surface Passivation on Nanodiamond Crystallinity

  Beck, R. A.; Petrone, A.; Kasper, J. M.; Crane, M. J.; Pauzauskie, P. J.; Li, X.

 156. A Hybrid Quantum-Classical Model of Electrostatics in Multiply Charged Quantum Dots

  Liu H.; Brozek C. K.; Sun, S.; Lingerfelt, D. B.; Gamelin, D. R.; Li, X.